شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عطار - در نعت حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلم

آن محمد ختم و خیرالمرسلین

آن محمد نور ربّ العالمین

آن محمد مخزن اسرار شرع

جبرئیل از خیل او پوشیده درع

آن محمد آیت صنع اله

آن محمد آفتاب عزّ و جاه

آن محمد مقتدای اهل دید

آن محمد آیت حبل الورید

آن محمد خازن آیات غیب

آن محمد دیدهٔ مرآت غیب

آن محمد مظهر انوار حق

آن محمد دیده خوددیدار حق

آن محمد واقف سرها شده

در دل عطّار خود پیدا شده

آن محمد با ولی همدم شده

در میان جان ودل محرم شده

آن محمد روح انسانی شده

در دل درویش روحانی شده

آن محمد گفته با حق رازها

بعد از آن بشنیده او آوازها

آن محمد معدن حکمت شده

جبرئیلش پیک در خدمت شده

آن محمد کو حبیب الله بود

در میان اهل وحدت شاه بود

آن محمد بهترین خلق بود

نه چو ما وابستهٔ این دلق بود

از ظهور مصطفی آگاه شو

بعد از آن مردانه اندر راه شو