شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عطار - قوله تعالی: «انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون»

گفت پیغمبر به یاران این سخن

پیک ربّ العالمین آمد بمن

گفت حیدر را خدا این تحفه داد

بر همه خلق جهان فضلش نهاد

گفت او والی بود در ملک من

خود یقین میدان و رادر سلک من

گشت داخل از یقین زوج بتول

درولایت با خداوند و رسول

حاکم و میر و ولی خلق شد

در ولا با مصطفی هم دلق شد

هر که باشد مصطفی او راولیّ

پس ولیّ او بود بیشک علی

مصطفی چون هست هادیّ خدا

شد علی هادی شرع مصطفی

غیر حقّ خود نیست با حیدر کسی

او بده در عالم معنی بسی