شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عطار - قال جل و علا: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته»

پس نبی فرمود منبر ساختند

از جهاز اشترش افراختند

رفت بر منبر رسول از پر دلی

بود همراهش در آن منبر علی

گفت با اصحاب پیغمبر تمام

این کلام خوش اداو با نظام

با شما ای مردمان با وفا

نیستم اولی تر از نفس شما؟