شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عطار - تربیت نمودن بطلب هدایت و بیان آنکه مراد از کلمه التعظیم لامر الله فرمان بردن ولایت امیر است و تعظیم نمودن آن و شفقت نمودن برخلق بتعلیم آن

ای پسر گویم ترا آثار خیر

تا بیابی بهرهٔ در کار خیر

چند چیزی کن بمعنی اختیار

تا دهندت جام معنی صد هزار

اولّا ترس از خدا باید ترا

تا سعادتها سزا باشد ترا

دوّمین بر خلق عالم رحم کن

زآنکه پیغمبر بما گفت این سخن

امر حق را تو بسی تعظیم کن

خلق را کن شفقت و تعلیم کن

امر حق چبود مطیع شه شدن

با مطیعان ولی همره شدن

از اولوالامر ارکنی فرمان قبول

هم کنی از حق اطاعت هم رسول

بعد از آن از جان طلب کن راه را

واندر آن ره میطلب تو شاه را