شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
مهدی اخوان ثالث - داوری

هر که آمد بار خود را بست و رفت

ما همان بدبخت و خوار و بی نصیب

ز آن چه حاصل، جز دروغ و جز دروغ؟

زین چه حاصل، جز فریب و جز فریب؟