شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عبدالقهّار عاصی - رباعی شمارۀ ۵

با قامتی از چراغ و ایمان و تفنگ

گاهی همه آب و گاهِ دیگر همه سنگ

در معرکه‌گاهِ عشق با نامِ شهید

«نه» گفت و برافراشت به سر پرچمِ جنگ