شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عبدالقهّار عاصی - رباعی شمارۀ ۱۳

آنان که به لب سکوت می‌گردانند

آتش‌نفسانِ حرفِ بی‌پایانند

شب‌هایِ دراز را به همجامیِ عشق

می می‌نوشند و ماه می‌رقصانند