شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عبدالقهّار عاصی - رباعی شمارۀ ۲۱

سبزینه به سر ندارد امسال بهار

رنگینه به بر ندارد امسال بهار

از روحِ فسردهٔ نسیمش، دانم

چندان گلِ تر ندارد امسال بهار