شاعران فارسی زبان
دایرکتوری اشعار پارسی
عبدالقهّار عاصی - رباعی شمارۀ ۳۷

باید علم بهار و باران افراشت

تا حوصله هست شخم باید زد و کاشت

ما سبز شویم یا نه، غم نیست مگر

این مزرعه را سبز نگه باید داشت